6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA VE MUVAFAKATNAME METNİ

1) …………… olarak veri sorumlusu sıfatı ile(“Şirket”); şirketimize intikal eden tüm kişisel verilerinizin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat gereğince güvence altına alınması ve işlenmesi konusunda özenli ve prensipli davranmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.

İşbu metinde kullanılan;

 • “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“müşteri”) ilişkin ilgili sözleşmeler süresince müşteri ile ilgili edinilen ve/veya müşteri dosyasında yer alan bilgiler de dahil olmak üzere her türlü bilgiyi,
 • “Özel nitelikli kişisel veri”, sözleşme süresince müşteri ile ilgili edinilen ve/veya müşteri dosyasında yer alan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilere ilişkin bilgileri,
 • “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2) Şirketimiz; güvenliğinin sağlanabilmesi, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri ile ilgili vesaire diğer mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, özel kişiselleştirilmiş spor programlarının hazırlanması, spor tesislerimiz ile ilgili fiyat teklifi alabilmenizi sağlayabilme, kampanya ve indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulamanın yapılabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, yasal mevzuatlara riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye memnuniyetinin artırılması, kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde meşru menfaatleri için kullanabilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanabilmesi, hukuki uyum sebepleri, için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa ve yönetmelikler ile kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlemekte ve ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu durumlarda diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır. Şirketimiz, bu doğrultuda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

3) KVKK’nın 11. maddesi gereği çalışan, şirkete başvurarak:

 1. a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

4) Müşteri, yukarıda açıkça izah olunan haller dâhilinde, şirketimizin kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlemesine şirket yönetimine, şirket menfaati ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına gerekli kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekte ve kendisinden şayet istenen bilgi ve belgeler olursa süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, müşteri kişisel verilerinin şirketimizce işlenmesi konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı; “www.safiholding.com.tr” URL’li internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını da okuduğunu, incelediğini ve  değerlendirdiğini kabul eder. Ayrıca müşteri, politikayı düzenli şekilde inceleyerek yapılan güncellemeleri de takip etmekle yükümlüdür.

Müşteri Beyanı: KVKK gereğince, kişisel verilerimin şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin işbu bilgilendirme metnini ve internet sitesinde yer alan detaylı politikayı temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi, özgür iradem sonucu bu “Aydınlatma Metni ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlendiğini, saklandığını, yasal mevzuatların gerektirdiği ve yukarıda amaçları belirtilen durumlarda paylaşıldığını, kişisel verilere ilişkin sahip olduğum tüm haklar konusunda bilgilendirildiğimi ve tüm bunlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim

6698 Sayılı KVKK kapsamında, işbu formu doldurmak suretiyle LOOP Fitness ile ilgili haberlerin, kampanyaların cep telefonum üzerinden benimle paylaşılmasını kabul beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Adı Soyadı:

İmza:

Adres

 • LOOP

  Safi Espadon Loop Fitness & SPA
  Orta Mh. Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Üzeri 34880
  Kartal/ İstanbul

İletişim Formu